สพม.สงขลา สตูล “ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ จำนวน 5 ท่าน คือ นายบัณฑิต เสวีพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฏร์พิทยา นางณัฏฐาพัชร์ ผ่องถวิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนพลวิทยา นางยุพาภรณ์ ทัศนะกูลกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกล่ำ รัชมังคลาภิเษก นายอเนก อมราพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา และนางสาวจีรภา มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยมีนายเกษม ทองปัญจา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา และนายเสรี อินทร์คง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องสิเหรง โรงเรียนรัตภูมิวิทยา

ภาพ : นางสาวรุ่งนภา มุสิกะวงศ์

ประชาสัมพันธ์ : นางดุสิดา ไชยสวัสดิ์