สพป.เลยเขต 3 ประชุมคณะกรรมการ ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบหมายให้ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3