ตานี 3 เดินหน้ายกระดับผลสัมฤทธิ์ RT และการจัดทำ วPA ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการกำกับ ติดตามเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของเขตพื้นที่ฯ “นวัตกรรม นำคุณภาพ” ด้วย 5 จุดเน้น เร่งดำเนินการ ประกอบด้วย สถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น จัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน และผู้เรียนมีคุณลักษณะ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม้แก่น เกี่ยวกับการจัดทำ วPA และการพัฒนาทักษะภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th