สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายศูภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนสังกัด รับฟังการชี้แจงการใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม