สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการ  จัดสอบระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำสนามสอบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบแก่คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำสนามสอบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสอบในสนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และนายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์และคณะทำงานระดับศูนย์สอบ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) เป็นการทดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนเทียบเท่าโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน นำผลการทดสอบไปใช้ในการกำหนดนโยบายการศึกษาชาติ และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น วิชาที่สอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ