การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มติดตามและประเมินผลฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน, เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิค/วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อนันต์ พันนึก) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ดร.วรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์ ผชช.สตผ. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว


กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 34 โรง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ “เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค วิธีการ ที่หลายหลาก และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการต่อยอดและพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้น” ต่อไป


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบพระคุณ นางมุกดา วิชา ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2, นางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย ครูโรงเรียนวัดงิ้วเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งกันและกัน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้