สพฐ. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้านการอ่านออกเขียนได้” ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ดร.วรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์ ผชช.สตผ. เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดโดย กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิค/วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงความรู้ ได้แก่ นางมุกดา วิชา ครูโรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย ครูโรงเรียนวัดงิ้วเต่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 34 โรงเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ สร้างสื่อการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อการต่อยอดและพัฒนางานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป