สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและขี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจและขี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2565  เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ และหัวหน้าสนามสอบในการเตรียมความพร้อม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงการดำเนินการทดสอบฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์และ คณะอนุกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ และหัวหน้าสนามสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งหมด จำนวน 75 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด