สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑          เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานส่งเสริม สืบสาน รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญหาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถนำไปสู่การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรามของชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ  (นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)