สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ ระดับสนามสอบ ตามโครงการ “การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น นางสาาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ ระดับสนามสอบ ตามโครงการ “การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ของ สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบที่ทางสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ในปีนี้ มีสนามสอบทั้งหมด ๑๘ สนามสอบ รวมนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๑,๙๙๓ คน และคณะกรรมการคุมสอบ จำนวน ๑๓๘ คน ผู้รับผิดชอบการประชุมและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ นางปัทมา สาธุ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ และนางสาวฉันทนา สำลี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ระยอง เขต ๒ ที่ปรึกษาในการจัดสอบ และคณะทำงานกลุ่มนิเทศฯ ทุกท่าน ออกอากาศ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒