สพป.ลำพูน เขต 2 บริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ รายกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำคำของบประมาณของสถานศึกษา การจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนำไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและการนำระบบบริหารจัดการเป็นดิจิทัลมาใช้ในสถานศึกษา พร้อมกันนั้นทางคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาเลือกภารกิจ/โครงการ จากโอกาสและผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง จำนวน 5 ความเสี่ยง ที่มีความเสี่ยงสูง/สูงมาก เพื่อนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไป เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2