นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานเปิดรั้วโรงเรียนสนามชัยเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Open House 2022)

วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานเปิดรั้วโรงเรียนสนามชัยเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (Open House 2022) โดยมีนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ๒) เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน ๓) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สนใจทราบถึงแผนการเรียน และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ และเกมนันทนาการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู และนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา