สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learningเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้กับผู้เรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 104 คน โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน