สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี(พ.ศ.2566 – 2570) และการจัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอสพป.พิษณุโลก เขต 1 พร้อมทั้ง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี(พ.ศ.2566 – 2570) และการจัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมี นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการนำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจะนำไปใช้เป็นกรอบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid064ets7JhD172bbTScWLVCUZTkXtirkcr8jSbs5ezkveZYA5CJNw2KHzLTNrNhSdcl/?mibextid=cr9u03