สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับข้อสอบ-กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6,มัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก สทศ.สพฐ.

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายวรายุทธ ทวีลาภ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ รับข้อสอบ-กระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย