สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประเมินผลการพัฒนางาน(PA) ตามข้อตกลงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน(PA) ตามข้อตกลงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา  ตำแหน่งรองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    นำโดย นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์ ข้าราชการบำนาญ (ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1)และนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์  ข้าราชการบำนาญ(ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3)ประเมินผลการพัฒนางาน(PA) ที่เป็นผลลัพธ์ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลง  ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในพื้นรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ของผู้รับการประเมิน 3 ราย ได้แก่ นายสมัต  อาบสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 นายสงัด คำเรืองศรี  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ทั้ง 3 ท่าน ได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแก่ผู้รับการประเมินฯ ทั้ง 3 ราย และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1