สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM จาก สพฐ.

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกท่าน รวมทั้งผู้รับผิดชอบหลักงานติดตามประเมินผลตามนโยบายเร่งด่วน ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มาตรฐานสำนักงาน PMQA วPA เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมพุนพิน ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในการนี้แจ้งให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านช่องทางhttp://www.youtube.com/obectvonline ณ สถานที่ปฏิบัติงานประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปขยายผลสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์งานของแต่ละบุคคลได้อย่างสอดคล้อง และถูกต้องตรงกัน  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2