สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้รับผิดชอบงานการติดตามประเมินผลของ กพร. (PMQA) ผู้รับผิดชอบงานการติดตามประเมินผลของ สพร. (PA) ผู้รับผิดชอบงานการติดตามมาตรฐานสำนักงาน ผู้รับผิดชอบงานการติดตามนโยบายเร่งด่วนแลตามแผนฯ และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM และhttp://www.youtube.com/obectvonline โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด