สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่  9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องประชุม สพฐ.1(อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ ของ สพท.ประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่อนำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุง พัฒนานโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง