รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบนโยบายและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นายสมัต อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธี สิริสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 ให้มอบนโยบายและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากุดตุ้มลาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนบ้านลาดใหญ่  รวมทั้งนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 ด้วย