สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบในการประเมินตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan : AP) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา PMQA และ ว.PA รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสำหรับใช้ในการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting