ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทำขวัญนาคหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์  เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมพิธีทำขวัญนาคหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอุปสมบทนาคหมู่ ในงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป ณ  วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง