สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต ๒ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่อง การสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแนวทางการติดตามฯ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒