สพฐ. – สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางกมัยธร ไชยชาญยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์

การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 645,632 คน สำหรับสนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์ มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 105 คน ซึ่งในปีนี้ สทศ. ได้จัดทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัลให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนสนามสอบ 4 สนาม ห้องสอบ 5 ห้อง และมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 98 คน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม จ.เชียงใหม่ 12 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ จ.สกลนคร 35 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน จ.สงขลา 20 คน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ 31 คน

ในการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับวิชาภาษาไทย มีข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ รวม 20 คะแนน ได้แก่ การเขียนเรื่องจากภาพ (ข้อละ 10 คะแนน) การสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน (ข้อละ 10 คะแนน) ซึ่งภายหลังการประกาศผลสอบ สทศ. จะทำการรวบรวมการใช้ภาษาไทยจากการตอบข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัยโดยนำมาจัดทำรายงานข้อค้นพบจากการสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สทศ. ได้จัดทำโครงการ “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” โดยโรงเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ http://utilizationonet.niets.or.th/ เพื่อนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สทศ. ได้จัดทำ “ระบบการทดสอบออนไลน์ เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้”โดยนักเรียนหรือผู้สนใจสามารถเข้าระบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลารองรับการดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ใช้งานง่าย แบบทดสอบมีมาตรฐาน ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบถึงจุดเด่น หรือ จุดที่ต้องพัฒนา เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเอง

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดย สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลการทดสอบ O-NET สำหรับนักเรียน เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง สำหรับโรงเรียนสามารถนำผลสอบไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน