สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในอำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอกงหรา