ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O -NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบ

พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการทดสอบ ณ สนามสอบต่างๆ ครอบคลุม ทุกสนามสอบ ดังนี้ นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ น.ส.อัญชัน ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนามสอนโรงเรียนบ้านม่วงโตน นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนามมอบโรงเรียนบ้านห้วยหละ น.ส.ชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนามสอบโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย น.ส.พรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นางชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านปาง และนายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา สนามสอบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร