สพม.สงขลา สตูล “ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565”

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนายการุณ ชูช่วย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลและบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในครั้งนี้ เพื่อกำกับ ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ