สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายอภิชัย ธิณทัพ และนายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่เป็นสนามดำเนินการจัดสอบ O-NET โดยวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สอบระดับชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ สนามสอบ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สอบระดับชั้น ม.๓ จำนวน ๔ สนามสอบ พร้อมนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ขอบคุณ รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายการศึกษา ผู้บริหารสนามสอบ ครูผู้กำกับห้องสอบ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเอกสารครบถ้วน ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวปัทมา สาธุ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒