ตรวจเยี่ยมการสอบ O-Net ป.6

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 สนามสอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่ สทศ.กำหนด พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ และผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการทดสอบในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านบงตัน โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 5 โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียน บ้านเกาะหลวง อำเภอดอยเต่า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม และ โรงเรียนบ้านแควมะกอก  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่