สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิชาที่สอบประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ จากการเยี่ยมและสอบถามคณะกรรมการประจำสนามสอบพบว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โรงเรียนสามารถนำจุดบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสนใจร่วมส่งนักเรียนร่วมการทดสอบทั้งระดับประถมศึกษาปีทมี่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นจำนวนมาก (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา/ธนกฤต ปัจจัย : ภาพ)