สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : QP) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่ 1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2. การดำเนินการด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 5. การพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 6. การดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน 7. การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ 8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 9. การประกันคุณภาพ RT NT และ O-NET และ 10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3