สพป.ตรัง เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมโภชนาการและอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดอำเภอห้วยยอด จำนวน 40 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูรับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ และครูที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1) แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 2) แนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และ 3) การป้องกันและการเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้สามารถนำความรู้มาพัฒนาการดำเนินงานในโรงเรียนได้ครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง