สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเติมฝันน้องเพื่อพัฒนาเด็กจังหวัดมหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเติมฝันน้องเพื่อพัฒนาเด็กจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.9) วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีนักเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนการศึกษาฯ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท และนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับจักรยาน จำนวน 55 ราย จำนวน 55 คัน เพื่อช่วยเหลือในการเดินทางไปโรงเรียน