สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมรายงานการนิเทศติดตาม การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net NT RT ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมรายงานการนิเทศติดตาม การดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net NT RT ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒