ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  ร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจงและทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference  ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยเคร่งครัด