สพป.สมุทรสาคร – เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านช่องทาง OBEC Channel และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอพลิเคชั่น Zoom เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษพร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร