ประชุมผ่านระบบ ZOOM อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom เรื่อง“เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom เรื่อง“เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้มอบหมายให้ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประธานการประชุม นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑