ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารงานภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 15.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ลงพื้นตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารงานภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  พร้อมเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ – เนตรนารี  ปีการศึกษา 2565   ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านชุมชนวัดหาดพันไกร  พร้อมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  โดยได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมลูกเสือ  และกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี