ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 รับฟังการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ เรื่อง “เปลี่ยนผ่านความคาดหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อรับนโยบายการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสภา