สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมลงนาม (MOU) “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข To beNumber One”

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานในพิธีร่วมลงนาม (MOU) “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข To beNumber One” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีวินัยมีทักษะความสามารถในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกันมาตรการด้านการค้นหา มาตรการด้านการรักษา มาตรการด้านการเฝ้าระวัง มาตรการด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ “4 ต้อง 2 ไม่” โดย 4 ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่ไล่นักเรียนออก โดยบูรณาการความร่วมมือและประสานงานของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนแกนนำ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายนัฏพันธ์ ดิศเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบข่า กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนวัดมาบข่า

Latest posts by วิภาพร ทองสิงห์ (see all)