สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจทางราชการของ ผอ.สพป.สมุทรสาคร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการคัดเลือกครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่างขอบเขตงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมพิจารณาการคัดเลือกครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.หฤทัย บุญประดับ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site พร้อมเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่องอาหารกลางวัน และเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน

โรงเรียนวัดบางปิ้ง