สพฐ. ชม Open House สวนกุหลาบนนท์ฯ หนุนเด็กแสดงศักยภาพ บูรณาการเรียนรู้เชิงรุก แบ่งปัน รร. น้อง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมชมกิจกรรมงาน Open House สวนนนท์ปริทรรศน์ 2565 “สวนนนท์เป็นหนึ่ง” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.นนทบุรี โดยมี ผอ. รอง ผอ. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ รวมจำนวนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า เวที Open House ถือเป็นโอกาสที่นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองในการต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสื่อสารในความสนใจของตนเองหรือกลุ่มให้ผู้อื่นเข้าใจได้ในหลายๆ วิธีการ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ ผ่านกิจกรรมและการให้โอกาสนักเรียนได้แสดงศักยภาพ เช่น กิจกรรมพิเศษ “วัดแววกุหลาบ” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจ เข้ามาแข่งขันทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้การเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดย Open House ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแบ่งปันและแสดงความสามารถของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและโรงเรียนได้ทำความรู้จัก สร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีกิจกรรม S.K.N. UNITY MALL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การทำธุรกิจค้าขาย การแบ่งแผนกต่างๆในรูปบริษัทของนักเรียน เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนที่สนใจ นักเรียนที่อยู่ประจำร้านก็แนะนำร้านค้าด้วยความคล่องแคล่วและแสดงออกถึงความภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมนี้ นักเรียนที่อยู่แผนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะทำหน้าที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์และเปลี่ยนไปในแต่ละเดือน หรือนักเรียนที่อยู่แผนกการตลาดก็จะทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี ผลที่ได้ที่เกิดจากกิจกรรม อาทิ กล่องใส่ผลิตภัณฑ์เพื่อมอบในช่วงเทศกาลต่างๆ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็น “สวนนนท์” รวมทั้งขวดน้ำดื่มของโรงเรียนที่มีข้อความอันเป็นเอกลักษณ์ของนักเรียน “เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน” แสดงถึงคุณลักษณะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ “สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี” ที่ลงสู่พฤติกรรมของนักเรียนด้วย

“สิ่งที่ขอฝากเพิ่มเติมคือ ในการจัดการเรียนรู้สามารถบูรการรายวิชา เพื่อให้รวมครูและความรู้ที่นักเรียนได้รับนำไปสู่ขั้น Apply รวมทั้งยังลดภาระชิ้นงานให้กับนักเรียน ซึ่งจะเพิ่มเวลาที่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์นักเรียนผลิตงานออกมาได้อย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสิ่งที่สนใจด้วยเหตุและผล เช่น ในวิชาเกษตรกรรม นักเรียนเลือกพืชที่ปลูกตามความสนใจของตนเอง โดยมีหลักในการคิดตัดสินใจด้วยเหตุและผล พร้อมเชื่อมโยงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น เช่น ในวิชาโครงงาน นักเรียนเริ่มต้นจากการทดลอง และควรนำเข้าทฤษฎีเพื่อเชื่อมโยงความรู้กับสิ่งที่นำไปต่อยอดความคิด พัฒนาโครงงานต่างๆ ต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับกิจกรรมงาน Open House สวนนนท์ปริทรรศน์ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning และการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนักเรียนได้มีการนำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการและการแสดงบนเวที พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และให้บริการทางการศึกษากับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นต้นแบบเชิงวิชาการในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงชุด “สวนนนท์เป็นหนึ่ง” ซึ่งประพันธ์บทเสภาโดย ครูสุวิมล สาวะภู และเด็กชายชิตวัน มะโนเมธากูร ขับเสภาโดย นายธนกร ชื่นประดิษฐ์ แสดงโดย นักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์ รวมถึงการแสดงชุด “Cover Dance Contest (ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด)” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนิทรรศการนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Active Learning ผลงานทางวิชาการ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เกมฝึกทักษะและให้ความรู้ การแสดงความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและศักยภาพ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมชมรมนักเรียน ที่มีความหลากหลาย เด็กได้พัฒนาทักษะจากการเข้าร่วมชมรมต่างๆ จนสามารถหารายได้เสริมให้ตัวเอง เป็นต้น