ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ชื่นชมโรงเรียนนำจิตศึกษามาบ่มเพาะและพัฒนาปัญญาภายในของนักเรียน เพื่อสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านลากอ โดยได้ทดสอบการอ่านออก เขียนได้ และการคิดเลขเป็นของนักเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น

ทั้งนี้ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้นำกิจกรรมจิตศึกษามาบ่มเพาะและพัฒนาปัญญาภายในของนักเรียนในทุกช่วงเช้า ช่วงบ่ายก่อนเข้าคาบเรียน และช่วงเย็นก่อนเลิกเรียน ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิ หรือการมีสติอยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการที่โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทั้งทางจิตวิญญาณ (Spiritual) และทางด้านอารมณ์ (Emotion) อันจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนบ้านลากอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

#Yala2#ยะลาเขต2#ยะลา2