สพม.พิจิตร รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ผู้ริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับการตรวจติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งใหม่ โดย นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานคณะกรรมการ และคณะติดตาม ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ บุคลากร คุรุภัณฑ์ และการบริหารการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเงินพุทธโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร