สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน