สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มืออบรมวิชาภาษาไทยด้วยตนเอง เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มืออบรมวิชาภาษาไทยด้วยตนเอง เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความรู้และมีเทคนิคการสอนให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ ได้ทุกคน ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒