เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวต้อนรับ และมี นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3 รอง สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งแจ้งความเคลื่อนไหวด้านการบริหารอัตรากำลัง การคืนอัตรากำลังให้กับสถานศึกษา การสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดในชุมชน ผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นโดยคำนึงบริบทของสถานศึกษาและนักเรียนเป็นสำคัญ เน้นอาชีพเป็นฐานนำ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปบูรณาการ ฝากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เฝ้าระวังนักเรียนและครูอาจเกิดภาวะโรคซึมเศร้าเกิดผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักเรียนได้ เน้นมิติด้านคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนเพิ่มเติม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน

พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดนิทรรศการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ในด้านต่างๆ ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านตาดรินทอง และโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นำเสนอผลการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมแข่งขันการทำอาหาร และกิจกรรม YC

2. โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณภาพ

3. โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา และโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า นำเสนอผลงานขับเคลื่อนนโยบาย 1 กีฬา (กีฬาจานร่อน)

4. โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์และโรงเรียนบ้านโคกล่าม นำเสนอผลงานขับเคลื่อนนโยบาย 1 ดนตรี

5. โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) นำเสนอผลงานขับเคลื่อนนโยบาย 1 อาชีพ (การผลิตและขายกาแฟ)

6. โรงเรียนบ้านเขวา และโรงเรียนบุปผาราม นำเสนอผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมหนึ่งผู้บริหารสองสถานศึกษา (One director two school)

7. โรงเรียนบ้านหนองคัน นำเสนอการจัดการเรียนการสอน Coding

8. โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ นำเสนอศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

9. โรงเรียนภูมิวิทยา นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning

.

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2