สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

+++++วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยมีนางจันทณา ช่วยชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้กับผู้เรียน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 54 คน และนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง