สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปี 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วยนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง /นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นประธาน และเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

การแข่งขันกีฬานักเรียนสพป.ลพบุรี 1 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักเรียนแสดงความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านกีฬา พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นการสร้างความสามัคคี รวมถึงการปลูกฝังผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเคารพกฎกติกา อันจะนำไปสู่ ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จัดการแข่งขัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ /26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดถนนแค อ.เมือง จ.ลพบุรี