ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม
ปริ๊นพาเลซมหานาค กรุงเทพมหานครดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม ปริ๊นพาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร